top of page

Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Prodávající:

J&J Partners Invest s.r.o.

se sídlem: Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha

IČ: 09603280 

Spisová značka: C 338826 vedená u Městského soudu v Praze

e-mail: prodejvstupenku@seznam.cz

telefon: +420 603 700 693

(dále jen “prodávající”)

1.2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.prodejvstupenku.cz (dále jen „internetový obchod“). Za kupní smlouvu se pro účely těchto obchodních podmínek považuje i licenční smlouva, jejíž předmět je poskytnutí licence k elektronické knize.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

2. Informace o nabízených statcích a cenách

2.1. Informace o nabízených druzích produktů, s jejichž zakoupením dostane kupující e-mail s produktem, který je označen elektronickým klíčem (dále jen informace o “statcích”), včetně uvedení cen jednotlivých statků a jejich hlavních vlastností a funkcí, které kupující získá jejich zakoupením, jsou uvedeny u jednotlivých statků v katalogu internetového obchodu.

2.2. Ceny statků jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny statků zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje možnost sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující. Tyto náklady se neliší od základní sazby poskytovatele internetu a telefonního operátora.

3.2. Při zadávání objednávky si kupující vybere preferovaný statek a zvolí způsob platby.

3.3. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.4. Po dokončení objednávky je kupující přesměrován na platební bránu, kde provede platbu. Po provedení platby zašle prodávající kupujícímu automatické potvrzení o přijetí objednávky a platby. Doručením tohoto potvrzení je smlouva uzavřena. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Vedle potvrzení o přijetí platby od prodávajícího mohou být kupujícímu zaslány automatické zprávy ze strany poskytovatele platebních služeb.

4. Omezení šíření zakoupených statků

4.1. Uzavřením kupní smlouvy na elektronickou knihu nedochází k převodu vlastnického práva ke knize, ale ke vzniku nevýhradní licence k elektronické knize. Kupující bere na vědomí, že využitím služby a zaplacením za licenci na použití elektronické knihy nedochází k přenosu duševního vlastnictví prodávajícího ani žádného z jeho dodavatelů.

 

4.2. Kupující není oprávněn elektronickou knihu rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, sdělovat veřejnosti, či jakkoliv poskytovat třetím osobám. Kupující není oprávněn elektronickou knihu měnit, spojovat ji s jiným dílem, překládat ani převádět do jiné formy.

 

4.3. Kupující bere na vědomí, že prodávající může využít technických prostředků ochrany proti protiprávnímu rozmnožování, rozšiřování, pronajímání, půjčování, vystavování, sdělování veřejnosti či jakémukoliv poskytování třetím osobám. Za tímto účelem mohou být do každé stažené elektronické knihy vloženy identifikační údaje kupujícího nebo jiný identifikátor transakce.

5. Platební podmínky a dodání statků

5.1. Cenu objednávaného statku může kupující uhradit následujícími způsoby:

bezhotovostně prostřednictvím služby stripe.com

5.2. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

5.3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

5.4. Pokud o to kupující výslovně požádá, bude mu ihned po připsání platby umožněno začít využívat zakoupený statek prostřednictvím elektronické knihy. V opačném případě mu bude umožněno využívat zakoupený statek až po uplynutí zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy.

5.5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.

 

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Pro odstoupení od smlouvy musí kupující dodržet lhůtu pro odstoupení od smlouvy.

6.2. Pro odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující žádost o odstoupení od kupní smlouvy na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí jeho žádosti.

 

6.3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něj přidal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 

6.4. Kupující bere na vědomí, že e-kniha je digitálním obsahem, a tudíž jejím dodáním před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy zaniká kupujícímu podle § 1837 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, právo na odstoupení od smlouvy v této lhůtě.

Prodávající neposkytuje záruku za jakost. Kupující může uplatnit práva z vadného plnění u prodávajícího (kontaktní údaje jsou uvedeny v čl. 1) adresovaným dopisem, ve kterém uvedeno své jméno, bydliště, číslo objednávky, název zakoupeného produktu, popis vady a preferovaný způsob řešení reklamace.

7. Komunikace mezi smluvními stranami

7.1. Smluvní strany si budou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

 

7.2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

8. Osobní údaje

 

8.1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných nebo souvisejících statků a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

 

8.2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů

 

9. Mimosoudní řešení sporů

 

9.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

9.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

9.3. Prodávající je oprávněn k prodeji statků na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

10. Závěrečná ustanovení

 

10.1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

10.2. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

10.3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 

10.4. Kupující na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

10.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

 

10.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2023.

bottom of page